STATUT
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO MONTESSORI
W ZABRODZIU

NAZWA PRZEDSZKOLA

§ 1

1. Przedszkole nosi nazwę: Niepubliczne Przedszkole Montessori Pestka,
2. Siedziba przedszkola:
Zabrodzie 21A, 52-327 Zabrodzie.
3. Przedszkole używa skróconej nazwy: Przedszkole Pestka

NAZWA I SIEDZIBA ORGANU PROWADZĄCEGO

§ 2

1.Osoby prowadzące przedszkole to osoby fizyczne: Iwona i Jerzy Lipowscy, na podstawie wpisu do ewidencji placówek oświatowych Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie pod numerem 1/2018 z dnia 29 marca 2018 r.

2. Siedziba
Ul. Wałbrzyska 49/2, 52-314 Wrocław

§ 3

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 4

1. Niepubliczne Przedszkole Montessori Pestka realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.
3. Wsparcie to jest realizowane przez działania opiekuńcze, wychowawcze i nauczania-uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
3. W efekcie wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
4. Do głównych zadań przedszkola należy:
 • sprawowanie opieki nad dziećmi i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju,
 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
 • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci,
 • wspomaganie twórczego rozwoju,
 • kształtowanie postaw tolerancji dla odmienności kulturowej, religijnej i narodowościowej oraz wrażliwości i otwartości na innych ludzi,
 • naukę samodzielności, uczciwości i odpowiedzialności,
 • wychowanie w szacunku dla prawa i zasad moralnych,
 • organizowanie procesu wychowawczo-dydaktycznego w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
 • przygotowanie do podjęcia nauki w szkole,
 • współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
 • przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej.
  z uwzględnieniem zasad bezpieczeńśtwa oraz zasad promocji ochrony zdrowia,


5. Przedszkole w miarę możliwości organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi,

SPOSÓB I FORMY REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA

§ 5

1. Przedszkole realizuje zadania poprzez:
 • zajęcia zorganizowane
 • zajęcia organizowane w małych grupach
 • zajęcia indywidualne
 • praca własna
 • spontaniczna aktywność dzieci
 • zabawa dowolna i kierowana
 • twórczość artystyczna
 • czynności samoobsługowe
 • spacery, wycieczki
 • imprezy okolicznościowe
 • zajęcia dodatkowe organizowane za zgodą rodziców
 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka
 • spotkania grupowe i indywidualne z rodzicami
 • szkolenia i warsztaty dla rodziców

2. W działaniach wychowawczo-dydaktycznych wykorzystuje sprawdzone metody pracy z dziećmi, programy własne, plany pracy opracowane przez nauczycieli.

3. Przedszkole wspomaga rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w sposób zgodny z wytycznymi znajdującymi się w orzeczeniu dziecka, z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych i kadrowych przedszkola.

4. Przedszkole może rozszerzyć ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb i możliwości poprzez:

 • Zajęcia adaptacyjne dla dzieci
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

§ 6

1. Przedszkole udziela dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.
3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w Przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
4. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z dziećmi w formie:
 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęcia specjalistyczne np. rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne;
 • obserwacji bieżącej prowadzonej przez nauczycieli;
 • realizacji wskazań zawartych w opiniach, diagnozach, orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego lub wczesnego wspomagania dziecka w zakresie, jaki może zapewnić Przedszkole w oparciu o nauczycieli i specjalistów współpracujących z przedszkolem.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na organizowaniu i prowadzeniu porad, konsultacji i szkoleń.
6. Do zadań Dyrektora w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
 • planowanie i koordynowanie udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • ustalanie form udzielania pomocy, okresu jej udzielania oraz wymiaru godzin dla poszczególnych form, które będą realizowane;

7. Do zadań nauczyciela i wychowawcy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci oraz możliwości psychofizycznych dzieci;
 • określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci;
 • rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków w tym barier i ograniczeń utrudniających ich funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola;
 • podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności w uczeniu się i poprawy ich funkcjonowania;
 • współpraca z poradnią w poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań;
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne- obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);
 • koordynowanie pracą zespołu opracowującego indywidualny program edukacyjnoterapeutyczny;
 • realizacja wskazań zawartych w opiniach, diagnozach, orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego  w zakresie ustalonym z dyrektorem przedszkola.


PRZEKONANIA RELIGIJNE I TRADYCJE KULTUROWE

§ 7

 • Przedszkole kieruje się wartościami i tradycjami chrześcijańskimi.
 • W przedszkolu szanowane są wszystkie kultury.
 • W codziennej pracy wspierana jest edukacja wielokulturowa oraz kreatywna ekspresja dzieci, pokazująca im, że mogą wyrażać  swoje tradycje i idee kulturowe.


BEZPIECZEŃSTWO W PRZEDSZKOLU

1. Zadania Przedszkola są realizowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
2. W Przedszkolu przestrzega się następujących zasad:
 • wszystkie zajęcia prowadzone są pod nadzorem nauczyciela;
 • dziecko nie może pozostawać bez opieki nauczyciela;
 • podczas spacerów poza terenem Przedszkola opiekę nad grupą sprawuje dwóch opiekunów;
 • sprzęt, z którego korzystają dzieci jest sprawny i bezpieczny, podlega okresowym przeglądom;
 • w Przedszkolu zapewnione są warunki i regulacje wymagane odrębnymi przepisami dotyczącymi organizacji placówki oświatowej tego typu i przepisów BHP.


ZASADY PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA

§ 9

1. Przedszkole dba o zdrowie dzieci poprzez:
 • wdrażanie do dbałości o higienę osobistą;
 • przestrzeganie przepisów w zakresie higieny i bezpieczeństwa;
 • zachowanie właściwych proporcji między nauką i zabawą;
 • respektowanie stosowania odżywiania wynikającego ze stanu zdrowia dziecka, w tym stosowanej diety;
 • przestrzeganie zasad przez rodziców i nauczycieli postępowania z dzieckiem chorym zawartymi w „Poradniku dla Rodziców”, stanowiącym załącznik do umowy świadczenia usług.
2. W zakresie promocji ochrony zdrowia Przedszkole:
 • współpracuje z rodzicami w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia dzieci;
 • w realizowanych programach uwzględnia treści dotyczące dbałości o zdrowie i higienę;


SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI W CZASIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU ORAZ POZA PRZEDSZKOLEM;

§ 10

1. W przedszkolu każda grupa powierzona jest jednemu nauczycielowi.
2. W każdej grupie jest zatrudniony asystent lub pomoc nauczyciela, który współdziała z nauczycielem w zakresie opieki nad dziećmi.
3. Dyrektor Przedszkola powierza każdą grupę dzieci opiece nauczycieli.
 • nauczyciele są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci,
 • w trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli-specjalistów, nauczyciele-specjaliści odpowiedzialni są za bezpieczeństwo dzieci,
 • dzieci w trakcie pobytu w przedszkolu oraz poza budynkiem placówki są pod  opieką nauczyciela lub innej upoważnionej osoby dorosłej.
4. W trakcie trwania wycieczki, nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel oraz asystent lub rodzice.
5. Każda wycieczka i wyjście poza teren placówki jest wcześniej zgłoszona i uzgodniona z dyrektorem zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Rodzice dzieci są poinformowani o wycieczce najpóźniej z jednodniowym wyprzedzeniem.
7. Szczegółowe zasady organizacji wycieczek określa odrębny regulamin.


SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW LUB UPOWAŻNIONĄ PRZEZ NICH OSOBĘ ZAPEWNIAJĄCĄ DZIECKU PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO

§ 11

1. Dziecko powinno być przyprowadzane do i odbierane z placówki przez rodziców, lub opiekunów prawnych, lub upoważnioną przez nich pisemnie osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecku.
2. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci reguluje osobny regulamin.

FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA Z RODZICAMI ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ ORGANIZOWANIA KONTAKTÓW Z RODZICAMI

§ 12

Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami wychowanków w zakresie wychowania i opieki nad dziećmi, a formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania kontaktów określa odrębny regulamin – Regulamin - Poradnik dla Rodziców.

§ 13

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy: 1. Przestrzeganie niniejszego statutu oraz zapisów Regulaminu- Poradnika dla Rodziców;
2. Punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola osobiście lub przez pisemnie upoważnione do tego osoby;
3. Terminowe uiszczanie opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu;
4. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w placówce;
5. Niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
6. Współdziałanie z nauczycielami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego i wspierania dziecka z jego indywidualnym rozwoju;


§ 14

Rodzice mają prawo do: 1. Zapoznania się z programem wychowania i nauczania realizowanym w Przedszkolu (szczegółowo opisanym w Regulaminie-Poradniku dla Rodziców oraz przedstawianym na szkoleniach „Montessori dla Rodziców”);
2. Uzyskania bieżącej, rzetelnej informacji na temat:
 • funkcjonowania dziecka w przedszkolu,
 • jego postępów,
 • pojawiających się trudności.
3. Uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu:
 • przyczyn trudności,
 • w udzielaniu pomocy dziecku.
4. Przekazywania nauczycielom oraz dyrektorowi opinii na temat pracy przedszkola,
5. Przebywania w przedszkolu oraz obserwowania zajęć.

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 15

Organem przedszkola jest Dyrektor.

§ 16

1. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym.
3. Dyrektor wydaje decyzje administracyjne zgodnie z odrębnymi przepisami:
4. Dyrektor organizuje i kieruje procesem wychowawczo-dydaktycznym i opiekuńczym stwarzając warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne oraz odpowiada za jego poziom:
 • udziela informacji o działalności wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej placówki rodzicom wychowanków,
 • zatwierdza do realizacji program wychowania przedszkolnego,
 • inspiruje i wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy przedszkola oraz podejmowaniu przez nich doskonalenia zawodowego,
 • nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,
 • wyraża zgodę na podjęcie na terenie przedszkola działań przez instytucje, fundacje i stowarzyszenia,
 • współdziała, jeżeli zachodzi taka potrzeba ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizowaniu praktyk pedagogicznych.
5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy, dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, w szczególności decyduje w sprawach:
 • zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,
 • zapewniania odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • rozstrzygania sporów pomiędzy:
- nauczycielami,
- nauczycielami a innymi pracownikami oraz nauczycielami,
- innymi pracownikami a osobami z zewnątrz, - rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola.

na ustną prośbę zainteresowanych stron lub w wyniku poczynionych obserwacji
 • opracowuje koncepcję pracy przedszkola,
 • właściwie gospodaruje mieniem placówki,
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.


§ 17

1. Wicedyrektor przedszkola przejmuje wszystkie obowiązki dyrektora w przypadku jego nieobecności oraz w sytuacjach wskazanych przez dyrektora.
2. Obowiązki wicedyrektora określa odrębny zakres obowiązków.

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

§ 18

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest grupa.
2. Przedszkole przewiduje docelowo funkcjonowanie maksymalnie pięciu grup.

§ 19

1. W ciągu roku szkolnego  przyjmuje się dzieci w miarę wolnych miejsc.
2. Podstawą zapisania dziecka do przedszkola jest przejście procesu rekrutacyjnego i podpisanie umowy o świadczeniu usług
3. Zasady procesu rekrutacji określa odrębny regulamin

§ 20

1. Dokumentacja działalności przedszkola dotycząca procesu opiekuńczo–wychowawczo–dydaktycznego obejmuje roczne oraz miesięczne plany pracy, dzienniki zajęć, zeszyt i karty obserwacji.
2. W planowaniu procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego uwzględnia się zasady pedagogiki Marii Montessori, zgodnie z którym działa przedszkole.
3. Realizacja podstawy programowej odbywa się w trakcie całego dnia pracy z uwzględnieniem ramowego planu dnia.
4. W szczególnych przypadkach dyrektor może zmienić organizację dnia (np. wycieczki, uroczystości).
5. Czas trwania zajęć dostosowywany jest przez nauczycieli i nauczycieli-specjalistów prowadzących te zajęcia do możliwości rozwojowych dzieci.

§ 21

1. Koszty działalności przedszkola pokrywane są ze środków, o których mowa w § 25 statutu.
2. Przedszkole zapewnia w ciągu dnia śniadanie, obiad i podwieczorek oraz napoje ciepłe i zimne.

CZAS PRACY PRZEDSZKOLA

§ 22

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem:
 • dni wolnych ustawowo,
 • przerwy wakacyjnej,
 • dni wolnych wskazanych przez dyrektora,
 • dni o skróconym czasie pracy, zawartych w umowie na dany rok szkolny.
2. Przedszkole jest czynne codziennie, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 17.00

CZAS PRACY PRZEDSZKOLA

§ 23

1. Odpłatność za usługi świadczone przez przedszkole obejmuje koszty związane z opieką i wychowaniem dziecka, zajęciami wpisanymi na dany rok szkolny jako zajęcia obligatoryjne dla wszystkich dzieci i ustalana jest przez organ prowadzący.
2. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców lub opiekunów dziecka.
3. Dzienna stawka żywieniowa dziecka ustalana jest przez firmę cateringową
4. W przedszkolu są prowadzone zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców

§ 24

Sposoby finansowania przedszkola:
1. Opłaty rodziców lub opiekunów dzieci uczęszczających do placówki.
2. Dotacje z budżetu Gminy Kąty Wrocławskie w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
3. Środki pozyskane z programów i funduszy celowych, pozyskanych przez Przedszkole lub organ prowadzący na rzecz placówki.

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW

§ 25

1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli posiadających kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy i odbywania praktyk przez studentów kierunków pedagogicznych.
3. Prawa i obowiązki osób zatrudnionych w przedszkolu określają umowy zawarte z pracownikami w oparciu o Kodeks Pracy.

§ 26

1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci przebywających pod jego opieką.
2. Naczelną zasadą pracy jest dobro dziecka i poszanowanie jego godności osobistej.
3. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
 • sumienne planowanie, prowadzenie i dokumentowanie pracy wychowawczo, opiekuńczo - dydaktycznej, w oparciu o przyjęty program wychowania przedszkolnego, ramowy plan dnia i roczny plan pracy przedszkola,
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci i dokumentowanie tych obserwacji,
 • współpraca ze specjalistami wskazanymi przez dyrektora przedszkola,
 • ścisłe współdziałanie z rodzicami (opiekunami) dziecka w sprawach wychowania i nauczania, z uwzględnieniem prawa rodziców (opiekunów) do znajomości zadań wynikających z programu wychowawczego i uzyskiwanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
 • indywidualne konsultacje z rodzicami,
 • dbałość o mienie przedszkola,
 • sporządzanie pomocy rozwojowych zgodnych z założeniami pedagogiki Montessori,
 • doskonalenie zawodowe i pedagogiczne.


PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI, W TYM PRZYPADKI, W KTÓRYCH DYREKTOR PRZEDSZKOLA MOŻE SKREŚLIĆ DZIECKO Z LISTY UCZNIÓW

§ 27

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat.
2. Do przedszkola może uczęszczać dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

§ 28

1. Dzieci w przedszkolu mają prawo do:
 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego,
 • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej,
 • życzliwego i podmiotowego traktowania,
 • szacunku dla wszystkich swoich potrzeb,
 • poszanowania osobistej własności.
2. Dziecko w przedszkolu zobowiązane jest do:
 • postępowania zgodnego z normami i wartościami współżycia społecznego,
 • stosowania się do przyjętych wewnątrzgrupowych umów dotyczących współdziałania i współżycia w grupie dziecięcej,
 • przestrzegania zasad ustalonych przez nauczyciela, jako osoby ponoszącej odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu.
3. Dzieci w Przedszkolu nie mogą:
 • stwarzać niebezpiecznych sytuacji, zagrażających zdrowiu i życiu własnemu i innych dzieci,
 • krzywdzić innych ani siebie,
 • niszczyć cudzej własności,
 • przeszkadzać innym w pracy i zabawie.

§ 28

Dziecko może zostać skreślone z listy dzieci przyjętych do przedszkola, może nastąpić w przypadku:
 • braku komunikacji między Przedszkolem a rodzicami/opiekunami;
 • rozbieżności w realizowaniu zasad edukacji i wychowania dziecka pomiędzy Przedszkolem, a Rodzicami/Opiekunami, skutkującymi m.in. brakiem możliwości realizacji edukacji zgodnie z metodą Montessori;
 • przyprowadzanie dziecka do przedszkola w godzinach uniemożliwiających realizacje umowy
 • wystąpienia agresji słownej lub fizycznej stosowanej przez dziecko, zagrażającej bezpieczeństwu innego dziecka lub personelowi przedszkola, po wcześniejszym wdrożeniu Procedury w przypadku występowania niepożądanych zachowań u dzieci;
 • wystąpienia opóźnienia w uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej lub opłaty czesnego, dłuższe niż 30 dni
 • trzykrotne przekroczenie terminu płatności czesnego, bez uprzedniego uzgodnienia;


POSTANOWIENIE KOŃCOWE

§ 30

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej i materialnej placówki określają odrębne przepisy.
3. Nazwa używana na pieczęci:

Niepubliczne Przedszkole Montessori Pestka
Zabrodzie 21A, 52-327 Zabrodzie
Tel: 532-083-938
przedszkole@montessori.wroclaw.pl
www.montessori.wroclaw.pl

§ 30

Statut wchodzi w życie 1 września 2022 roku a jego treść została udostępniona na stronie internetowej przedszkola w dniu 01 września 2022