STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI W ZABRODZIU

NAZWA PRZEDSZKOLA

§ 1

1. Przedszkole nosi nazwę: Niepubliczne Przedszkole Montessori Pestka, nazwa organizacyjna: Centrum Montessori Pestka.
2. Siedziba przedszkola: Zabrodzie.
3. Adres: Zabrodzie 21A, 52-327 Zabrodzie.

§ 2

Nazwa używana na pieczęci:
Niepubliczne Przedszkole Montessori Pestka
Zabrodzie 21A, 52-327 Zabrodzie
Tel: 532-083-938
przedszkole@montessori.wroclaw.pl
www.montessori.wroclaw.pl

§ 3

Osoby prowadzące przedszkole to osoby fizyczne: Iwona i Jerzy Lipowscy, na podstawie wpisu do ewidencji placówek oświatowych Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie pod numerem 1/2018 z dnia 29 marca 2018 r.

§ 4

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty we Wrocławiu.

§ 5

Niepubliczne Przedszkole Montessori Pestka jest placówką niepubliczną, działającą w ramach obowiązującego prawa oświatowego i statutu.

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 6

1. Niepubliczne Przedszkole Montessori Pestka realizuje płatne nauczanie i wychowanie zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
2. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:
 • sprawowanie opieki nad dziećmi i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia,
 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
 • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci,
 • wspomaganie twórczego rozwoju,
 • kształtowanie postaw tolerancji dla odmienności kulturowej, religijnej i narodowościowej oraz wrażliwości i otwartości na innych ludzi,
 • naukę samodzielności, uczciwości i odpowiedzialności,
 • wychowanie w szacunku dla prawa i zasad moralnych,
 • organizowanie procesu wychowawczo-dydaktycznego w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
 • przygotowanie do podjęcia nauki w szkole,
 • współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej.


§ 7

1. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
2. Szczegółowe zasady postępowania w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa procedura pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. Przedszkole w miarę możliwości organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, jeżeli nie stwarzają one zagrożenia dla pozostałych wychowanków.
4. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, religijnej, etnicznej i językowej.
5. W działaniach wychowawczo-dydaktycznych wykorzystuje sprawdzone metody pracy z dziećmi, programy własne, opracowane plany nauczycieli.

§ 8

1. Sposób realizacji zadań przedszkola:
 • zajęcia zorganizowane
 • zajęcia organizowane w małych zespołach
 • zajęcia indywidualne
 • praca własna
 • spontaniczna aktywność dzieci
 • zabawa dowolna i kierowana
 • twórczość artystyczna
 • czynności samoobsługowe
 • spacery, wycieczki
 • imprezy okolicznościowe
 • zajęcia dodatkowe organizowane za zgodą rodziców
2. Wobec rodziny przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą:
 • pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej poprzez organizowanie szkoleń dla rodziców,
 • informuje na bieżąco o postępach dziecka poprzez organizowanie konsultacji, spotkań indywidualnych, obserwacji zajęć, zebrań rodziców,
 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

PRZEKONANIA RELIGIJNE I TRADYCJE KULTUROWE

§ 9

Zgodnie ze wstępem do Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14.12.2016, w naszej pracy kierujemy się wartościami i tradycjami chrześcijańskimi.

ZADANIA OPIEKUŃCZE I BEZPIECZEŃSTWO W PRZEDSZKOLU

§ 10

1. W przedszkolu każda grupa powierzona jest jednemu lub dwóm nauczycielom.
2. W każdej grupie może być zatrudniony asystent lub pomoc nauczyciela, który współdziała z nauczycielem w zakresie opieki nad dziećmi.
3. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy odbywają się na terenie bezpiecznym, a sprzęt dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci.
4. Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dziecka w czasie jego pobytu na terenie placówki oraz w trakcie zajęć poza terenem placówki (wyjścia i wycieczki).
5. W trakcie trwania wycieczki, nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel oraz asystent lub rodzice, jeśli zostaną o to poproszeni, starając się zachować liczbę opiekunów w stosunku 1 osoba dorosła na 10 dzieci.
6. Każda wycieczka i wyjście poza teren placówki jest wcześniej zgłoszona i uzgodniona z dyrektorem.
7. Rodzice dzieci są poinformowani o wycieczce najpóźniej z jednodniowym wyprzedzeniem.
8. Szczegółowe zasady organizacji wycieczek określa odrębny regulamin.

§ 11

1. Dyrektor przedszkola powierza każdą grupę dzieci opiece nauczycieli:
 • nauczyciele są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci,
 • w trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli-specjalistów, nauczyciele-specjaliści odpowiedzialni są za bezpieczeństwo dzieci,
 • dzieci w trakcie pobytu w przedszkolu oraz poza budynkiem placówki są pod opieką nauczyciela lub innej upoważnionej osoby dorosłej.

§ 12

1. Dziecko powinno być przyprowadzane do i odbierane z placówki przez rodziców, lub opiekunów prawnych, lub upoważnioną przez nich pisemnie osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecku.
2. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci reguluje Regulamin- Poradnik dla Rodziców.

§ 13

1. Przedszkole oferuje rodzicom polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków, grupową, którą rodzic może opłacić lub przedstawić placówce swoją indywidulaną umowę, zapewniającą ubezpieczenie dziecka w trakcie pobytu w przedszkolu.
2. W przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka jakichkolwiek zabiegów lekarskich oraz podawać farmaceutyków, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.
3. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka.
4. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców.

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 14

Organami przedszkola są:
1. Dyrektor
2. Wicedyrektor
3. Wicedyrektor ds. organizacji

§ 15

1. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym.
3. Dyrektor wydaje decyzje administracyjne w zakresie:
 • przyjęcia dziecka do przedszkola, poprzez pisemnej umowy z opiekunami prawnymi dziecka,
 • skreślenia wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, poprzez pisemne rozwiązanie umowy z opiekunami prawnymi dziecka,
 • uznania kwalifikacji pedagogicznych i merytorycznych nauczyciela tzn. ustala czy dany kierunek (specjalność) studiów jest zbliżony z rodzajem prowadzonych zajęć.
4. Dyrektor organizuje i kieruje procesem wychowawczo-dydaktycznym i opiekuńczym stwarzając warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne oraz odpowiada za jego poziom:
 • udziela informacji o działalności wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej placówki rodzicom wychowanków,
 • zatwierdza do realizacji program wychowania przedszkolnego,
 • inspiruje i wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy przedszkola oraz podejmowaniu przez nich doskonalenia zawodowego,
 • nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,
 • wyraża zgodę na podjęcie na terenie przedszkola działań przez instytucje, fundacje i stowarzyszenia,
 • współdziała, jeżeli zachodzi taka potrzeba ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizowaniu praktyk pedagogicznych.
5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy, dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, w szczególności decyduje w sprawach:
 • zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,
 • zapewniania odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • rozstrzygania sporów pomiędzy nauczycielami, nauczycielami a innymi pracownikami oraz nauczycielami, innymi pracownikami a osobami z zewnątrz, w szczególności rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola, na ustną prośbę zainteresowanych stron lub w wyniku poczynionych obserwacji,
 • opracowuje koncepcję pracy przedszkola,
 • właściwie gospodaruje mieniem placówki,
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

§ 16

1. Wicedyrektor przedszkola przejmuje wszystkie obowiązki dyrektora w przypadku jego nieobecności oraz w sytuacjach wskazanych przez dyrektora.
2. Obowiązki wicedyrektora i wicedyrektora ds. organizacji określają odrębne zakresy obowiązków.

§ 17

1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym. W skład rady wchodzą dyrektor, jako jej przewodniczący oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
2. Rada pedagogiczna oraz jej przewodniczący mogą zaprosić do udziału w posiedzeniach inne osoby oraz przedstawicieli organizacji i instytucji współpracujących przedszkolem.
3. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem.
4. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:
 • zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
 • ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • opiniowanie skreślenia z listy wychowanków.

§ 18

1. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga organ prowadzący.

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 19

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem dni wolnych ustawowo oraz przerwy wakacyjnej, dni wolnych wskazanych przez dyrektora oraz dni o skróconym czasie pracy, ustalonych każdorazowo na kolejny rok szkolny do 30. września roku poprzedzającego przerwę.
2. Przedszkole jest czynne codziennie, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 17.30, z możliwością wydłużenia tego czasu do 15 minut na specjalną prośbę rodziców.
3. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 lat.
4. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest grupa.
5. Przedszkole przewiduje docelowo funkcjonowanie maksymalnie pięciu grup.

§ 20

1. W ciągu roku przyjmuje się dzieci w miarę wolnych miejsc.
2. Podstawą zapisania dziecka do przedszkola jest przejście procesu rekrutacyjnego i podpisanie umowy o świadczeniu usług oraz zapoznanie się z Regulaminem-Poradnikiem dla Rodziców oraz obowiązującymi regulaminami i procedurami.
3. Zasady procesu rekrutacji określa odrębny regulamin.

§ 21

1. Dokumentacja działalności przedszkola dotycząca procesu opiekuńczo–wychowawczo–dydaktycznego obejmuje miesięczne plany pracy, dzienniki zajęć, zeszyt i karty obserwacji.
2. W planowaniu procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego uwzględnia się zasady pedagogiki Marii Montessori, zgodnie z którym działa przedszkole.
3. Realizacja podstawy programowej odbywa się w trakcie całego dnia pracy z uwzględnieniem ramowego planu dnia.
4. W szczególnych przypadkach dyrektor może zmienić organizację dnia (np. wycieczki, uroczystości).
5. W przedszkolu są prowadzone zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców.
6. Czas trwania zajęć powinien być dostosowany przez nauczycieli i nauczycieli-specjalistów prowadzących te zajęcia do możliwości rozwojowych dzieci.

§ 22

1. Koszty działalności przedszkola pokrywane są ze środków, o których mowa w & 29 statutu.
2. Przedszkole zapewnia w ciągu dnia śniadanie, obiad i podwieczorek oraz napoje ciepłe i zimne.
3. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.
4. Dzienna stawka żywieniowa dziecka ustalana jest przez firmę cateringową.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

§ 23

1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli posiadających kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska oraz pracownicy obsługi.
2. Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy i odbywania praktyk przez słuchaczy kierunków pedagogicznych.
3. Prawa i obowiązki osób zatrudnionych w przedszkolu określają umowy zawarte z pracownikami w oparciu o Kodeks Pracy.

§ 24

1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci przebywających pod jego opieką. Naczelną zasadą pracy jest dobro dziecka i poszanowanie jego godności osobistej.
2. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
 • sumienne planowanie, prowadzenie i dokumentowanie, w oparciu o przyjęty program wychowania przedszkolnego, ramowy plan dnia i roczny plan pracy przedszkola,
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci i dokumentowanie tych obserwacji,
 • współpraca ze specjalistami wskazanymi przez dyrektora przedszkola,
 • ścisłe współdziałanie z rodzicami (opiekunami) dziecka w sprawach wychowania i nauczania, z uwzględnieniem prawa rodziców (opiekunów) do znajomości zadań wynikających z programu wychowawczego i uzyskiwanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
 • indywidualne konsultacje z rodzicami,
 • dbałość o mienie przedszkola,
 • sporządzanie pomocy rozwojowych zgodnych z założeniami pedagogiki Montessori,
 • doskonalenie zawodowego i pedagogicznego.

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 25

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat.
2. Do przedszkola może uczęszczać dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

§ 26

1. Dzieci w przedszkolu mają prawo do:
 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego,
 • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej,
 • życzliwego i podmiotowego traktowania,
 • szacunku dla wszystkich swoich potrzeb,
 • poszanowania osobistej własności.
2. Dziecko w przedszkolu obowiązane jest do:
 • postępowania zgodnego z normami i wartościami współżycia społecznego,
 • stosowania się do przyjętych wewnątrzgrupowych umów dotyczących współdziałania i współżycia w grupie dziecięcej,
 • przestrzegania zasad ustalonych przez nauczyciela, jako osoby ponoszącej odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu.

§ 27

1. Dziecko może zostać skreślone z listy dzieci przyjętych do przedszkola, jeśli:
 • Rodzice lub opiekunowie dziecka zalegają z opłatami za jeden miesiąc, czyli jeśli opóźnienie płatności przekracza 30 dni.
 • Dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia lub życia innych wychowanków placówki lub wychowawców, w tym takie, które powodują uszkodzenie mienia lub ciała (bicie, drapanie, szarpanie, gryzienie, kopanie, rzucanie przedmiotami, ucieczki poza teren przedszkola), powtarzające się z częstotliwością powyżej 3 razy w ciągu miesiąca.
 • Rodzice (opiekunowie prawni) zataili ważne informacje o dziecku, które uniemożliwiają jego pobyt w placówce.

RODZICE

§ 28

Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami wychowanków w zakresie wychowania i opieki nad dziećmi, a formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania kontaktów określa odrębny regulamin – Regulamin - Poradnik dla Rodziców.

FINANSOWANIE PRZEDSZKOLA

§ 29

1. Opłaty rodziców lub opiekunów dzieci uczęszczających do placówki.
2. Odpłatność za usługi świadczone przez przedszkole obejmuje koszty związane z opieką i wychowaniem dziecka, zajęciami wpisanymi na dany rok szkolny jako zajęcia obligatoryjne dla wszystkich dzieci i ustalana jest przez organ prowadzący.
3. Dotacje z budżetu Gminy Kąty Wrocławskie w wysokości określonej przepisami ustawy o systemie oświaty.
4. Środki pozyskane z programów i funduszy celowych, pozyskanych przez przedszkole lub organ prowadzący na rzecz placówki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej placówki określają odrębne przepisy.

§ 31

Statut wchodzi w życie 1 grudnia 2019 roku.