OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2017 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w zw. z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:

 • Jeśli jesteś rodzicem dziecka, które uczęszcza do naszego przedszkola: przetwarzam Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka, w celu umożliwienia realizacji umowy (w tym m. in. w celach związanych z pobytem dziecka w Przedszkolu, w tym prowadzenia dokumentacji, dziennika zajęć Przedszkola oraz w innej dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej) dotyczącej dziecka Pani/Pana dziecka uczęszczającego do prowadzonego przeze mnie Przedszkola.
 • Jeśli jesteś osobą upoważnioną do odbioru dziecka z naszego przedszkola: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pestka s.c. I.J. Lipowscy, ul. Wałbrzyska 49/2, 52-314 Wrocław, NIP 896-152-04-14.

Pestka s.c. I. J. Lipowscy jako administrator danych osobowych, informuje Pana/Panią, iż:

 • podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy;
 • posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
 • dane mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom upoważnionym  do uzyskania informacji na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz na potrzeby biura rachunkowego, firmy informatycznej i cateringowej, operatorów systemów informatycznych, operatorów systemów płatności, operatorów systemów e-mail marketingu, firmy kurierskiej i poczty polskiej, kancelariom prawnym, firmom audytorskim,
 • podane dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji;
 • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) – f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2017 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w zw. z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy o systemie oświaty, ustawy o systemie informacji oświatowej, ustawy o samorządzie gminnym oraz aktów wykonawczych;
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w jednym lub kilku z poniższych celów:

  a) świadczenia usługi nauczania, wychowawczej i opieki, bądź tylko udzielenie odpowiedzi dotyczącej możliwości zawarcia umowy (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b) spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  c) wykonania bezpłatnej usługi newslettera, jeżeli wyraziłeś/aś dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  d) reklamacji (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  h) ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  e) dokonywania płatności (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  f) marketingowym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  g) analitycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  h) statystycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 • dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a także przez okres co najmniej 5 lat od dnia dokonania w dokumentacji dotyczącej dziecka ostatniego wpisu (do której prowadzenia jesteśmy zobowiązani przepisami prawa jako podmiot opiekuńczo-wychowawczy), w uzasadnionych przypadkach i zakresie przez okres niezbędny dla ochrony prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych;
 • osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.